برگزاری انتخابات شورای کانون ایثار دانشگاه بوعلی سینا

برگزاری انتخابات شورای کانون ایثار دانشگاه بوعلی سینا


انتخابات شورای کانون ایثار

برگزاری انتخابات شورای کانون ایثار دانشگاه بوعلی سینا در حضور اعضای کاندید و دانشجویان شاهد و ایثارگر

براساس شمارش آراء اعضای اصلی شورای کانون ایثار به ترتیب آراء:

۱_ جناب آقای محمدرضا احمدی

۲_سرکار خانم فریده یوسفلوئی 

۳_جناب آقای مسعود صلواتیان 

۴_سرکار خانم طناز مقیمی 

۵_سرکار خانم  ندا رستمی 

 

دونفر هم به عنوان عضو علل بدل  انتخاب شدند:

۱_سرکار خانم زهرا ترکاشوند 

۲_سرکار خانم فاطمه مهدیان