قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

 

لینک نظر سنجی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر بهرمند از طرح استاد مشاور در سال تحصیلی 03-1402

https://navideshahed.com/fa/forms/763