اردوی راهیان پیشرفت ویژه دانشجویان شاهد و ایثاگر دانشگاه

بازدید از پایگاه سوم شکاری هوایی شهید نوژه علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام و شرکت در این اردو به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 38380902-081

پیامرسان :09013502804