دانشجویانی که تمایل به همکاری در ستاد شاهد در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (مسابقات در مردادماه سال جاری در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود) را دارند، تا روز چهارشنبه 1402/03/24 به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.