رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


دکتر امیرحسین اقبالیان
- رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر -
تحصیلات : دکترای تخصصی

ایمیل : a.eghbalian@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :