برگزاری جلسه با بنیاد شهید پیرامون مسائل مالی و آموزشی

برگزاری جلسه با بنیاد شهید پیرامون مسائل مالی و آموزشی


برگزاری جلسه با حضور ریاست دانشگاه بوعلی، ریاست بنیاد شهید و آموزش عالی بنیاد پیرامون مسائل آموزشی و مالی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه بوعلی سینا