گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر و مقام آوران ورزشی

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر و مقام آوران ورزشی


همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر

همایش دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر و تقدیر از مقام آوران ورزشی در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا با ریاست محترم دانشگاه